European Economics Preview: Eurozone Retail Sales, PMI Data Due – Forex News 24